ข้าราชการครู

มี 11 คน ชาย 4 คน หญิง 7 คน

 

 

นายสุทิน แก้วทะเล
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางเกษร จันทเวช
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

 

   

นายจตุพล มีชิน
ครูผู้ช่วย

 

น.ส.สุภาพร แก้วหานาม
ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ. 1

 

น.ส.อรณิชา อินต๊ะสอน
ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1

 

   

น.ส.จิรพัตรา วิชาเรือง
ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1

 

นายจักรกริช ชำนาญเอื้อ
ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1

 

นางสุภาพร  เถื่อนหงษา
ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1

 

   

นางเพชราวรรณ์ การสมพจน์
ครูผู้ช่วย

 

นายสิทธิพล นะวะศรี
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวฐิตินันท์ ลบบำรุง
ครูผู้ช่วย

 


 

 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

นางสาวกรพินธุ์ ทบด้านเจ้า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


 

ลูกจ้างประจำ

มี 4 คน พี่เลี้ยง 2 คน พนักงานสถานที่ 2 คน 

     
น.ส.บวรรัตน์ เหมกรณ์
พี่เลี้ยง
  นางสุภาพ ปานสมพงค์
พี่เลี้ยง
  นายประทวน ศรศิลป์
พนักงานสถานที่
  นายสมศักดิ์ ผักสังข์
พนักงานสถานที่

 


 

 ลูกจ้างชั่วคราว

มี 4 คน พนักงานทั่วไป 1 คน คนสวน 1 คน  
แม่ครัว 1 คน ผู้ช่วยแม่ครัว 1 คน

     
นายคำรณ ศรศิลปะ
พนักงานทั่วไป
  นางบุญธรรม โคกวารี
คนสวน
  นางทัศนีย์ เข็มทอง
แม่ครัว
  นางแพงศรี ศรีวรสาร
ผู้ช่วยแม่ครัว

 


 

 สรุปจำนวนข้าราชการครู และบุคลากร

ตำแหน่ง จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ข้าราชการครู 11 คน
เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน
พี่เลี้ยง 2 คน
พนักงานอาคารสถานที่ และพนักงานทั่วไป 3 คน
คนสวน 1 คน
แม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัว 2 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.sankasemschool.com