โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย

 

นายปรีชา รอดมณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

     
นางเกษร จันทเวช
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
  นางบารนี โสภา
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
  นายสุทิน แก้วทะเล
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
  น.ส.สุภาพร แก้วหานาม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 


 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดแสนเกษมจากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ลำดับที่

รายนามผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายเจริญ ตาปนานนท์

ครูใหญ่

2472 – 2473

2

นายธำรง กรอบเพ็ชร

รักษาการแทนครูใหญ่

2473 – 2476

3

นายสินหรั่ง วิสิทธิ์เวช

ครูใหญ่

2476 – 2507

4

นายละออ เสือจุ้ย

รักษาการแทนครูใหญ่

2507 - 2512

5

นายละออ เสือจุ้ย

ครูใหญ่

2512 - 2520

6

นายสมศักดิ์ ลอยพิมาย

รักษาการแทนครูใหญ่

2520 - 2521

7

นายขวัญชัย บุญคุ้ม

ครูใหญ่

2521 - 2524

8

นายวิชัย กันจาด

ครูใหญ่

2524 - 2528

9

นายธงชัย กลิ่นขจร

อาจารย์ใหญ่

2528 - 2531

10

นายสง่า อยู่เจริญ

อาจารย์ใหญ่

2531 - 2536

11

นายวิชัย กันจาด

อาจารย์ใหญ่

2536 - 2541

12

นางพิกุล ชาตตระกูล

อาจารย์ใหญ่

2541 - 2542

13

นายสาโรจน์ แย้มแสง

อาจารย์ใหญ่

2542 - 2544

14

นางพัทธวิน วงค์ษา

อาจารย์ใหญ่

2544 - 2545

15

นางขวัญยืน แปลงแดง

อาจารย์ใหญ่

2545 - 2547

16

นายบำรุง อ่อนแก้ว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2547 - 2550

17

นางสาวอภิณห์พร อภิพิมพ์เมธี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2550 - 2553

18

นางเบญจมาศ กุลสุ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2553 - 2555

19

นางวรรณา ลาเลิศ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2555 - 2557

20

นายปรีชา รอดมณี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2557 – ปัจจุบัน

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.sankasemschool.com